Firma Contar plus založena v roce 1993 jako inženýrská organizace specializovaná na projektovou a konstrukční činnost v cihlářském oboru. Hlavním segmentem zájmu při výrobě především pálených stavebních hmot se staly stroje a zařízení pro manipulaci s cihlářským polotovarem, jeho sušením a výpalem i balením hotových výrobků. Technická erudice firmy byla v začátcích podložena dlouholetou praxí jejich tvůrčích pracovníků v oboru zařízení pro výrobu cihel a cihelných bloků.

Zprvu se firma věnovala především technice, postupně však z reakce trhu vycítila, že je třeba komplexnější nabídky služeb. Postupně se firma profilovala na inženýrsko-dodavatelskou organizaci, která začala pro zákazníky zajišovat investiční celky v komplexním pojetí. Teda od návrhu technického řešení, stanovení technologie výroby, přes projektové a konstrukční práce po zajištění výroby a montáže technologického zařízení na místě u odběratele, uvedení zařízení do provozu a zajišování obvyklého záručního i pozáručního servisu.

Firma si díky své technické invenci postupně vydobyla své postavení na trhu cihlářských výrobních zařízení, což lze dokumentovat jak počtem realizovaných akcí, tak postupně narůstajícím obratem, který vzrostl z původních 8,3 mil Kč v roce 1994 na 42 mil Kč v roce 1997. V dalších létech kopíroval obrat firmy investiční potřeby zejména českého trhu, takže v roce 2001 přesáhl hodnotu 67 mil Kč a v roce 2003 dosáhl hodnotu 76 mil Kč.

Struktura našich výkonů je různorodá. Účastníme se na rekonstrukcích a obnově zařízení cihlářských závodů v rovině přestaveb od jednotlivých strojů po celé provozní soubory, i celé výrobní jednotky. Při těchto pracích spolupracujeme s mnohými zahraničními firmami. Zásadně používáme výrobky evropských renomovaných firem na klíčové prvky zařízení, obdobně, jak to dělá zahraniční konkurence. Jsou to např. z firem zabývající se pohony firma SEW, nebo celá řada elektrotechnických firem. Našim krédem, kterým dobýváme současnou zákaznickou klientelu, je především kvalita a technická dokonalost díla, zajišující dlouhodobou výrobní stabilitu zařízení. To však v některých případech naráží na cenové limity některých našich zákazníků.

Naší významnou a žádanou činností je provozní technologický servis technologických agregátů, který zabezpečuje zákazníkům optimalizaci výrobních procesů a snižování nákladů na výrobu, zejména v rovině spotřeby energií.

Na zahraničních trzích jsme se umístili v Maïarsku na třech lokalitách, prodali jsme licenci výrobní linky střední technické úrovně do Indie. Rozvíjíme aktivitu v Rusku, kde jsme dodavatelsky již úspěšně navázali na někdejší aktivity českých cihlářských dodavatelů.

Spolu s růstem obratu firmy se rozvíjí i její personální obsazení. Doplňováním odborných znalostí kvalifikovaných zaměstnanců a získáváme stále výkonnější technický potenciál pro propracování technické dokonalosti dodávaného zařízení.